Výzva na predkladanie ponúk

zákazka zadávaná osobou, ktorej poskytne SO viac ako 50 % 

alebo 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP 

(ďalej len „zadávateľ“) 

Herb-Pharma Corporation s.r.o.; Veľké Ludince 654; 935 65 Veľké Ludince

Výzva na predkladanie ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky podľa aktuálne platnej Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávanie, verzia 2, vydaná a účinná od 31.03.2022 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky , ktoré je centrálnym koordinačným orgánom. 

„Vývoj terapeutickej masky“

 1. 1, Identifikácia zadávateľa: 

Názov zadávateľa: Herb-Pharma Corporation s.r.o.

Sídlo: Veľké Ludince 654, 935 65 Veľké Ludince

IČO: 36565016

DIČ: 2021888396

IČ DPH: SK2021888396

Štatutárny zástupca: Ing. Ondrej Michlo – konateľ

Manažér VO: Ing. Silvia Bereková

Kontaktná osoba: Mgr. Marko Stanko – administrator VO  

Tel.: +421  917 365 692

E-mail: marko.stanko@eufc.sk  

 1. 2, Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

Herb-Pharma Corporation s.r.o, Veľké Ludince 654, 935 65 Veľké Ludince

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky elektronicky: 

Mgr. Marko Stanko marko.stanko@eufc.sk 

4. Predmet obstarávania: Vývoj terapeutickej masky

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

73100000-3 – Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom obstarávania: 

S úspešným uchádzačom  bude uzatvorená Zmluva o dielo v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami. 

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k:

a) schváleniu postupov v rámci administratívnej kontroly obstarávania  na základe schválenej žiadosti Objednávateľa  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, alebo

b) odoslaniu jednostranného písomného oznámenia o nadobudnutí účinnosti zmluvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Požiadavky zadávateľa uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné.

Návrh Zmluvy o dielo tvorí Prílohu č. 4 tejto výzvy.

 1. 6, Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): predmetom zákazky je Vývoj terapeutickej masky, ktorámá pozostávať z nasledovných technologických komponentov: 
 1. 1, Nosná jednotka pripojiteľná k tvári 
 • materiál z nedráždivého materiálu pre ľudskú pokožku,
 • dobre fixovaná, 
 • jednoduchá inštalácia. 
 • povrch obohatený o špeciálny povlak z oxidu titaničitého. 

Parametre skúmané počas vývoja: 

a) Modelovanie straty aerosólu – z rôznych výrobných materiálov sa meria množstvo účinnej látky viazanej povrchom. Po evaporácii látok rôznych množstiev sa porovnáva pomer medzi vylúčenou látkou a látkou absorbovanou na povrchu. Určenie miery adsorpcie peptidov. K meraniu sa použije adsorpcia peptidov 280/260 nm. 

b) Odolnosť proti hubám a baktériám sa bude skúšať mikrobiologickými metódami z rôznych výrobných materiálov. Pre testovanie sa kolekcia kmeňov baktérií a húb vyberá na základe medzinárodných predpisov. 

c) Testovanie rezistencie proti dezinfekčným prostriedkom. Vyberie sa kolekcia dezinfekčných prostriedkov troch skupín účinných látok. Testovanie sa realizuje aj bez baktérií, a tiež pri danom počte baktérií. Účinnosť dezinfekčného prostriedku sa nastaví poklesom 6 log. 

d) Odolnosť voči UV žiareniu. Varianty rôznych výrobných materiálov sa vystavia žiareniu UV-A(400–315nm) a UV-B(315–280 nm) pri zohľadnení parametrov určených výrobcom špeciálneho povlaku z oxidu titaničitého. 

 1. 2, Evaporátor 
 • tekutá zmes 5 ml liečivých rastlín a peptidov sa evoporuje do 10 min.,
 • teplota evaporácie nepresahuje 45 °C, 
 • úroveň naplnenosti účinnej látky kontroluje špeciálny senzor, 
 • naprázdno sa nedá naštartovať,
 • ľahko sa čistiteľný, 
 • vyrobené z biodegradábilného materiálu,
 • skoro nehlučný,
 • napájanie baterkou, 
 • prenosné vyhotovenie. 
 • sterilizovateľný UV svetlom. 

Parametre sledované počas vývoja: 

a) Skúmanie diagramu poračnej rýchlosti prípravkov rôznych množstiev a zložení (extraktov z liečivých rastlín + peptidy) v závislosti od viskozity. Analýza a kontrola účinnosti prípadného zostatkového materiálu. 

b) Skúmanie poračnej rýchlosti a UH frekvencie. Optimalizácia rýchlosti výberom najvyššieho UH pri udržaní termometrických parametrov pod 45 °C. 

c) Viskozita – optimalizácia profilu poračného volumenu. 

d) Skúmanie profilu poračných častíc. Maximalizácia nastavenia profilu najefektívnejších 3 µm-ových častíc. Pre skúšanie sa použije špeciálna metóda merania, tzv. meranie dynamického rozptylu svetla (Dynamic Light Scattering, DLS). Prebieha tu skúmanie zmien rozptýleného svetla v čase, vytváranie a analýza špeciálnych korelačných funkcií. Počas stanovenia účasti častíc rôznej veľkosti sa v prvom rade odhadne účasť častíc rôznej veľkosti podľa intenzity signálu. 

e) Skúmanie teplotného profilu. Po získaní teplotného profilu stability aktívnych ingrediencií vytvorených s rôznym obsahom účinných látok sa porovnávajú profily s rôznou dobou evaporačnej tepelnej záťaže. Základom porovnávania materiálov je in vitro testovanie účinnosti. Vývojom terapeutickej masky má žiadateľ za cieľ nájsť riešenie s dezinfikovaním masky, nakoľko sa maska nedá dezinfikovať vysokým teplom ani agresívnymi činidlami z hľadiska citlivosti elektroniky. 

Výsledkom vývoja bude terapeutická maska ktorá  bude spĺňať nižšie uvedené parametre:

 • Hypoalergénna,
 • Povrch odolný voči baktériám a hubám.

TECHNICKÉ ÚDAJE

 • Zdroj energie: max. 3ks 1,5 V AA LR6 alkalických batérií,
 • Doba prevádzky: min. 90 minút nepretržitého používania,
 • Sieťová prevádzka s voliteľným adaptérom,
 • Teplota: v min. rozsahu -25 °C – +70 °C,
 • Vlhkosť: < 93 % bez kondenzácie,
 • Frekvencia ultrazvuku: minimálne 100 kHz,
 • Striekanie: min. 0,25 ml/min,
 • Percento aerosólu: min. 50 % častíc – menej ako 5 μm,
 • Priemerná veľkosť častíc: max. 4,8 μm,
 • Množstvo inhalačného prípravku: min. 9 ml – max. 10 ml, 
 • Rozmery: min. 12 x 5 x 5 cm – max. 13 x 6 x 6 cm,
 • Hmotnosť: max. 160 g (bez batérie).

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

 • Teplota: v min. rozsahu +5 °C – +40 °C,
 • Vlhkosť vzduchu: v min. rozsahu 15 % – 93 %.

Výsledkom Zmluvy o dielo je povinnosť Zhotoviteľa vyvinúť terapeutickú masku v súlade s vyššie uvádzanou špecifikáciou a dodať Objednávateľovi jeden prototyp.

Zadávateľ stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade, že zadávateľ v rámci opisu predmetu zákazky uviedol konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. V prípade odkazu na normy alebo predpisy zadávateľ zákazky akceptuje aj ich ekvivalent.

 1. 7, Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miesto dodania: Herb-Pharma Corporation s.r.o., Veľké Ludince 654, 935 65 Veľké Ludince

Termín dodania predmetu zákazky: maximálne  4 mesiace od účinnosti Zmluvy o dielo.

 1. 8, Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: ako je uvedené v bode 7. 
 2. 9, Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy.
 3. 10, Financovanie predmetu zákazky: zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej Únie poskytnutých v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, konkrétne v súlade s výzvouzameranou na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19  (OPII-VA/DP/2020/9.2-01 ).
 4. 11, Lehota na predloženie ponuky: do 03.08.2022 
 5. 12, Spôsob predloženia ponuky: Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom, nepriehľadnom obale s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí byť označený textom: Cenová ponuka – „Vývoj terapeutickej masky“ – Neotvárať, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: 

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu:   

Herb-Pharma Corporation, Veľké Ludince 654, 935 65 Veľké Ludince

UPOZORNENIE: Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 

V prípade zaslania ponuky formou e-mailu postačuje sken originálnych dokumentov vrátane podpisu a pečiatky uchádzača vo formáte PDF, prípadne vo formáte JPG.

 1. 13, Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 

Jediným kritériom je najnižšie CENA v EUR bez DPH za celý predmet zákazky 

 1. 14, Podmienky účasti a dokumenty požadované zadávateľom:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len “ZVO”) t. j. musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1, písm. f) ZVO vo forme Čestného vyhlásenia, ktoré je súčastou Prílohy č. 3 tejto výzvy. 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e) ZVO. Zadávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku

 1. 15, Pokyny na zostavenie ponuky: 
 • Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.
 • Jazyk vyhotovenia ponuky: Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. 
 • Variantné riešenie: neumožňuje sa

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje

 1. a) Vyplnená a podpísaná príloha č. 1 Krycí list ponuky
 • naskenovaný dokument v prípade elektronicky predloženého dokladu
 1. b) Vyplnená a podpísaná príloha č.2 Vecná a cenová špecifikácia diela 
 • naskenovaný dokument v prípade elektronicky predloženého dokladu
 1. c) Vyplnená a podpísaná príloha č.3 Čestné vyhlásenie
 • naskenovaný dokument v prípade elektronicky predloženého dokladu
 1. d) Vyplnená a podpísaná príloha č.4 Zmluva o dielo vrátane Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch
 • naskenovaný dokument v prípade elektronicky predloženého dokladu
 1. 16, Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí svojim podpisom.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení: 

Cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH) výška DPH v Eur celková cena v Eur (s DPH)

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

 1. 17, Otváranie ponúk: Herb-Pharma Corporation s.r.o., Veľké Ludince 654, 935 65 Veľké Ludince, dňa 04.08.2022 o 09:00h
 2. 18, Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné. 
 3. 19, Lehota viazanosti ponúk: do 30.11.2022 
 4. 20, Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Ing. Silvia Bereková, manažér VO – quality2@herb-pharma.com

Mgr. Marko Stanko, administrátor VO – marko.stanko@eufc.sk

 1. 21, Ďalšie informácie zadávateľa:
 • Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, zadávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby zadávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých dodávateľov, ktorí predložili ponuku. Zadávateľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zadať objednávku v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou úspešného dodávateľa. 
 • Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti v zmysle bodu 14. tejto výzvy vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.
 • Zadávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
 • Zadávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak 
 1. ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, 
 2. ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie 
 • Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre zadávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami zadávateľa.
 • Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek zadávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách.
 • V prípade osobného doručenia ponuky zo strany potenciálneho dodávateľa, je povinnosťou zadávateľa vydať uchádzačovi potvrdenie o prevzatí ponuky, ak o to potenciálny dodávateľ požiada.
 • Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči zadávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania.
 • Predložená cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. 
 • Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne výhrady voči požiadavkám, pokynom a špecifikáciám uvedeným v tejto výzve a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s ňou alebo ktorá by bola inak neprijateľná
 • Víťazný uchádzač/Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu, overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami t. j. s dodaním predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má nadobúdateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku t. j. do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:

 1. a)Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
 1. b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi  poverené osoby, 
 2. c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 3. d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
 4. e )Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 5. f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 6. g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
 • Zadávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.
 1. 22, Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:

Kód projektu: 313011AUZ6

Názov projektu: Podpora výskumu pri boki proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19

Výzva: OPII-VA/DP/2020/9.2-01 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

Špecifický cieľ: 9.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce 

 1. 23, Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:

…………………………………………………. 

  Ing. Ondrej Michlo

konateľ spoločnosti

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Krycí list ponuky

Príloha č. 2 – Vecná a cenová špecifikácia Diela

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 –  Zmluva o dielo vrátane prílohy Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch – návrh  

Záznam z prieskum trhu