Výzva na predkladanie ponúk „Ochrana duševného vlastníctva“- zrušenie zákazky

zákazka zadávaná osobou, ktorej poskytne SO viac ako 50 % 

alebo 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP 

(ďalej len „zadávateľ“)  

Herb-Pharma Corporation s.r.o.; Veľké Ludince 654; 935 65 Veľké Ludince

Výzva na predkladanie ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky podľa aktuálne platnej Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávanie, verzia 2, vydaná a účinná od 31.03.2022 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky , ktoré je centrálnym koordinačným orgánom. 

„Ochrana duševného vlastníctva“

 1. 1. Identifikácia zadávateľa: 

Názov zadávateľa: Herb-Pharma Corporation s.r.o.

Sídlo: Veľké Ludince 54, 935 65 Veľké Ludince

IČO: 36565016

DIČ: 2021888396

IČ DPH: SK2021888396

Štatutárny zástupca: Ing. Ondrej Michlo – konateľ

Manažér VO: Ing. Silvia Bereková

Kontaktná osoba: Mgr. Marko Stanko – administrator VO  

Tel.: +421  917 365 692

E-mail: marko.stanko@eufc.sk  

 1. 2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

EUFC SK s. r. o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice

 1. 3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Mgr. Marko Stanko marko.stanko@eufc.sk 

 1. 4. Predmet obstarávania: Ochrana duševného vlastníctva

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

79120000-1 – Poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva a priemyselných práv

 1. 5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom obstarávania: 

S úspešným uchádzačom  bude uzatvorená Mandátna zmluva podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami. 

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k:

a)schváleniu postupov v rámci administratívnej kontroly obstarávania  na základe schválenej žiadosti Objednávateľa  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, alebo

b) odoslaniu jednostranného písomného oznámenia o nadobudnutí účinnosti zmluvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Požiadavky zadávateľa uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné.

Návrh Mandátnej zmluvy tvorí Prílohu č. 4 tejto výzvy.

 1. 6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): predmetom zákazky sú poradenské služby v oblasti patentov a autorských práv v predpokladanom rozsahu 

A: Všeobecné úkony právnej služby podľa § 13a Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení neskorších predpisov.

B: Osobitné úkony právnej služby v oblasti duševného vlastníctva (priemyselného vlastníctva) 

 1. 1. prevzatie a príprava právneho zastúpenia vrátane prvej porady s klientom vo veci konania pred Úradom priemyselného vlastníctva SR (ďalej aj „ÚPV SR“), a pred inými orgánmi v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva: 
  1. a) a)priemyselné práva k výsledkom tvorivej duševnej činnosti: patentové právo, právo úžitkových vzorov, právo dizajnov, právo topografií polovodičových výrobkov 
  2. b) b) priemyselné práva k označeniam: právo ochranných známok, právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov, právo obchodných mien 
 1. 2. ďalšia porada alebo rokovanie s klientom 
 2. 3. poskytovanie odborných rád, odborného poradenstva a odbornej pomoci v oblasti jednotlivých ideálnych objektov priemyselných práv 
 3. 4. vypracovanie právneho rozboru veci týkajúcej sa priemyselného vlastníctva 
 4. 5. vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jeho podstatné prepracovanie – spisovanie listín pre potreby právnych úkonov v oblasti priemyselných práv 
 5. 6. zabezpečovanie rešerší z oblasti priemyselných práv 
 6. 7. písomné podania na Úrad priemyselného vlastníctva SR alebo na iný orgán v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva (najmä podanie prihlášky a príslušných príloh podľa predmetu priemyselného vlastníctva) 
 7. 8. zastupovanie klienta vo všetkých potrebných úkonoch v rámci celého konania vedeného pred Úradom priemyselného vlastníctva SR alebo iným príslušným orgánom 
 8. 9. všetky ďalšie úkony, ktoré po dohode s klientom budú vykonané na zabezpečenie ochrany práv duševného vlastníctva  

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania: Herb-Pharma Corporation s.r.o., Veľké Ludince 654, 935 65 Veľké Ludince

Termín dodania predmetu zákazky: maximálne  6 mesiacov od účinnosti Mandátnej zmluvy.

 1. 8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: ako je uvedené v bode 7. 
 2. 9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy.
 3. 10. Financovanie predmetu zákazky: zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej Únie poskytnutých v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, konkrétne v súlade s výzvouzameranou na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19  (OPII-VA/DP/2020/9.2-01 ).
 4. 11. Lehota na predloženie ponuky: do 30.09.2022 
 5. 12. Spôsob predloženia ponuky: Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom, nepriehľadnom obale s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí byť označený textom: Cenová ponuka – „Ochrana duševného vlastníctva“ – Neotvárať, alebo elektronicky na e-mailových adriesu: 

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu:   

Herb-Pharma Corporation, Veľké Ludince 54, 935 65 Veľké Ludince. 

UPOZORNENIE: Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 

V prípade zaslania ponuky formou e-mailu postačuje sken originálnych dokumentov vrátane podpisu a pečiatky uchádzača vo formáte PDF, prípadne vo formáte JPG.

 1. 13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 

Jediným kritériom je najnižšie CENA v EUR bez DPH za celý predmet zákazky 

 1. 14. Podmienky účasti a dokumenty požadované zadávateľom:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len “ZVO”) t. j. musí byť právnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1, písm. f) ZVO vo forme Čestného vyhlásenia, ktoré je súčastou Prílohy č. 3 tejto výzvy. 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e) ZVO. Zadávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku

 1. 15. Pokyny na zostavenie ponuky: 
 • Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.
 • Jazyk vyhotovenia ponuky: Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. 
 • Variantné riešenie: neumožňuje sa

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje

 1. a) Vyplnená a podpísaná príloha č. 1 Krycí list ponuky
 • naskenovaný dokument v prípade elektronicky predloženého dokladu
 1. b) Vyplnená a podpísaná príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií 
 • naskenovaný dokument v prípade elektronicky predloženého dokladu
 1. c) Vyplnená a podpísaná príloha č.3 Čestné vyhlásenie
 • naskenovaný dokument v prípade elektronicky predloženého dokladu
 1. d) Vyplnená a podpísaná príloha č.4 Mandátna zmluva
 • naskenovaný dokument v prípade elektronicky predloženého dokladu
 1. 16. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí svojim podpisom.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení: 

Cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH) výška DPH v Eur celková cena v Eur (s DPH)

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

 1. 17. Otváranie ponúk: Herb-Pharma Corporation s.r.o., Veľké Ludince 654, 935 65 Veľké Ludince, dňa 03.10.2022 o 09:00h
 2. 18. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné. 
 3. 19. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2022 
 4. 20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Ing. Silvia Bereková, manažér VO – quality2@herb-pharma.com

Mgr. Marko Stanko, administrátor VO – marko.stanko@eufc.sk

 1. 21. Ďalšie informácie zadávateľa:
 • Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, zadávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby zadávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých dodávateľov, ktorí predložili ponuku. Zadávateľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zadať objednávku v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou úspešného dodávateľa. 
 • Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti v zmysle bodu 14. tejto výzvy vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.
 • Zadávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
 • Zadávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak 
 1. a) ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, 
 2. b) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie 
 • Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre zadávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami zadávateľa.
 • Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek zadávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách.
 • V prípade osobného doručenia ponuky zo strany potenciálneho dodávateľa, je povinnosťou zadávateľa vydať uchádzačovi potvrdenie o prevzatí ponuky, ak o to potenciálny dodávateľ požiada.
 • Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči zadávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania.
 • Predložená cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. 
 • Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne výhrady voči požiadavkám, pokynom a špecifikáciám uvedeným v tejto výzve a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s ňou alebo ktorá by bola inak neprijateľná
 • Víťazný uchádzač/Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu, overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami t. j. s dodaním predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má nadobúdateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku t. j. do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:

 1. a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
 1. b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi  poverené osoby, 
 2. c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 3. d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
 4. e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 5. f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 6. g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
 • Zadávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.
 1. 22. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:

Kód projektu: 313011AUZ6

Názov projektu: Podpora výskumu pri boki proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19

Výzva: OPII-VA/DP/2020/9.2-01 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

Špecifický cieľ: 9.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce 

 1. 23. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:

…………………………………………………. 

  Ing. Ondrej Michlo

konateľ spoločnosti

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Krycí list ponuky

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 –  Mandátna zmluva – návrh

Zrušenie zákazky